Lưu ý :
- Sai mệnh giá -50% giá trị thẻ
- Nếu nhập sai mệnh giá, sai thẻ nhiều lần sẽ bị khóa tài khoản.
- Theo dõi kết quả nạp thẻ qua lịch sử giao dịch.


Nạp thẻ cào